Stredná priemyselná škola v Snine

posledná zmena stránky: utorok, 26 októbra 2004 23:52 hod. 
pošlite nám e- mail: spssnina@ spssnina.edu.sk

 

home ] späť ]

Kurzy výpočtovej techniky pre verejnosť majú v SPŠ v Snine mnohoročnú tradíciu.

V súčasnosti ponúkame základný kurz  a kurz  Grafický program na tvorbu výkresovej dokumentácie CAD.

základný kurz  poskytuje základné znalosti o počítači, ovládanie počítača (v súčasnosti operačný systém Windows 98 v rozsahu potrebnom pre samostatnú prácu úradníka,  podnikateľa a podobne), textový editor (v súčasnosti Word 2000) a tabuľkový kalkulátor (v súčasnosti Excel 2000). Obsah kurzu je možné upravovať podľa požiadaviek účastníkov.

Rozsah kurzu je 70 vyučovacích hodín. Kurz končí záverečnou skúškou. Účastník okrem vedomostí získava vysvedčenie o absolvovaní jednopredmetového štúdia informatiky a výpočtovej techniky.

Cena kurzu pre jedného účastníka je 2400 Sk.

Prihlásiť sa telefonicky alebo osobne na škole, prípadne na internetovej adrese školy. Kurz začína, keď sa prihlási aspoň 10 účastníkov.

Osnovy:

Windows:  ( skok na vrch strany    Word   Excel   CAD  skok na navigáciu)
Windows je operačný systém - ovládací program pre počítač - v súčasnosti rozšírený na väčšine osobných počítačov. Umožňuje vykonávať väčšinu činnosti, ktoré potrebuje bežný používateľ pre prácu so svojím osobným počítačom, ako sú spúšťanie programov, kopírovanie, presuny a organizácia údajov na disku a podobne. V rámci nášho kurzu sa Windows vyučuje v tomto rozsahu: 
- základné predstavy o PC,
- spustenie a ukončenie Windows, popis obrazovky, ovládanie myši, dialógové okná, práca s oknami,
- hlavný panel, zobrazenie a zoradenie ikôn, práca s oknom, zobrazenie zložky a súboru,

- vlastnosti zložky, súboru, disku,
- vytvorenie zložky, premenovanie objektu, kopírovanie a presun objektu,
- mazanie objektov a práca s košom,
- nastavenie prostredia,

- mapa znakov, kalkulačka, formátovanie diskety.

Word:        ( skok na vrch strany   Windows  Excel  CAD  skok na navigáciu)
Word je v súčasnosti  najrozšírenejší textový editor - program, ktorý umožňuje využívať počítač ako inteligentný písací stroj. Je súčasťou programového balíka Microsoft Office. Okrem bežných úkonov, ktoré sú potrebné pre písanie textu dopĺňa možnosti písacieho stroja o mnohé ďalšie, ktoré sú charakteristické pre počítač, ako sú archivovanie textov na disku pre prípadné neskoršie využitie, úpravu, dopĺňanie a spájanie textov, spoluprácu s databázovým systémom pre hromadnú korešpondenciu, vkladanie obrázkov a iných objektov do textu, gramatická kontrola slov a ďalšie. V rámci nášho kurzu sa Word vyučuje v tomto rozsahu:
- popis obrazovky, práca s dokumentmi a súbormi, zobrazenie dokumentu,
- práca s viacerými dokumentmi súčasne,
- písanie textu, pohyb v texte, blok a práca s ním,
- kopírovanie a presun textu, editovanie textu,
- formátovanie písma: rez, veľkosť, typ, jazyk, ďalšie charakteristiky,
- formátovanie odstavca: zarovnanie, odsadenie,
- tabulátory - pomocou pravítka,
- formátovanie oddielu: vzhľad stránky, záhlavie a päta,
- korekcia preklepov, nastavenie korektora. automatické opravy, rozdeľovanie slov,

- tlačenie dokumentu.

Excel:         ( skok na vrch strany   Windows  Word  CAD  skok na navigáciu)
Excel je tabuľkový kalkulátor dodávaný ako súčasť programového balíka Microsoft Office, ktorý je momentálne jedným z najrozšírenejších programov v kanceláriách a na stoloch ľudí pracujúcich s mikropočítačom. Umožňuje jednoducho a prehľadne spracovávať informácie, ktoré je vhodné  zapisovať do tabuliek - rôzne kalkulácie cien, nákladov, faktúr a iných ekonomických prepočtov, ale aj štatistického spracovania, grafického vyhodnocovania údajov, výsledkov a podobne. Dokáže spracovávať databázy bežného rozsahu - zoznamy predmetov či osôb, čo je využiteľné pre rôzne evidencie v knižniciach, skladoch, zoznamov pracovníkov a podobne. Výhodou excelovských tabuliek je skutočnosť, že pri akejkoľvek zmene údajov sa výsledky automaticky prepočítajú.   Program Excel je obľúbený pre veľké možnosti zvládnuteľné s vynaložením pomerne malého úsilia. V rámci nášho kurzu sa Excel vyučuje v tomto rozsahu:
- základné pojmy (tabuľka, bunka, stĺpec, riadok, obsah buniek, napĺňanie buniek hodnotami, kopírovanie a presun hodnôt),
- vzorce a funkcie (pojem tabuľky, jednoduché vzorce manipulujúce s obsahom buniek, niektoré základné funkcie, vzorce používajúce funkcie),
- formátovanie (formálne úpravy obsahu buniek - farba textu a pozadia, vlastnosti písma v tabuľkách, orámovanie tabuliek a podobne),
- vzorce s podmienkami (používanie funkcie, ktorá umožňuje vkladať rôzne výsledky podľa splnenia, či nesplnenia zadanej podmienky),
- podmienené formátovanie (úprava tabuliek tak, aby sa jej vlastnosti menili podľa meniac
ich sa podmienok - napríklad neplatiči sa vyfarbia červenou farbou, ale po zaplatení farba zmizne a pod.),
- overovanie vstupných údajov (nedovolí zadávať do tabuliek neprípustné hodnoty - napríklad známky v škole sú len celé čísla od 1 do 5 a nemožno vložiť žiadnu inú hodnotu, dĺžky súčiastok môžu byť len kladné čísla a pod.),
- zoznamy (tvorba a spracovanie databázových súborov),
- grafy (spracovanie výsledkov vo forme grafov, ktoré zväčšujú ich zrozumiteľnosť ),
- skupiny a prehľady (zlučovanie skupín stĺpcov alebo riadkov rozsiahlych tabuliek tak, aby boli dočasné skryté a objavovali sa len po stlačení tlačidiel).

Grafický program na tvorbu výkresovej dokumentácie  CAD   
(skok na ZÁKLADNÝ KURZ  skok na navigáciu)

1. stupeň školenia 
Rozsah kurzu je 70 vyučovacích hodín. Kurz končí záverečnou skúškou. 
Cena kurzu
pre jedného účastníka je 2400 Sk.

Obsah: 
Používateľské rozhranie, práca so súbormi (otvorenie, uloženie, šablóny).
Zadávanie údajov a súradníc.
Nastavenie výkresu (jednotky, medze, raster, krok, hrúbka čiar ...).
Výber objektov - výberové množiny.
Hladiny a vlastnosti objektu, riadenie zobrazenia (príkaz ZOOM a jeho voľby, práce s výrezmi a pomenovanými pohľadmi).
Kresliace príkazy (úsečka, priamka, kružnice, ...).
Uchopenie objektu, AutoSnap.
Modifikačné príkazy (vymaž, posun, kópia, zrkadli, ...).
Informačné príkazy, šrafovanie.
Komentáre vo výkrese (písmo, dynamický a viacriadkový text a jeho editácia).
Kótovanie, bloky, pomocné príkazy. Tlač.  

Predpoklady: základné ovládanie Windows 9x.

  home ] späť ] aktuality ] ako nás nájdete ] prijímacie skúšky ] odbory štúdia ] žiaci ] absolventi ] učitelia ] vyučovanie ] rada školy ] rodičovské združenie ] knižnica ] história ] podnikateľská činnosť ] zaujímavé linky ] rozvrhy tried ]