Stredná priemyselná škola v Snine

posledná zmena stránky: utorok, 26 októbra 2004 23:52 hod. 
pošlite nám e- mail: spssnina@ spssnina.edu.sk

 

 

späť ] obrázky ] býv. pedagog. ] bývalí nepedagogickí pracovníci ] súčasní pracovníci ]


Škola v čase, čas v škole

Štyridsaťročná história, krátka, ale predsa... je tu.

Čas je ako prúd rieky. Ustavične plynie, nezastaví sa. A taký je aj život – plný zmien a zvratov. Štyridsať rokov v dejinách strednej školy nie je veľa. Bola by však škoda, keby v čase vesmírnych letov do vesmíru a prevratných spoločenských zmien zanikla stopa alebo vybledla spomienka na štyridsaťročnú prácu a úsilie SPŠ v Snine. Zastavme sa na chvíľku a zalistujme si v pamäti. Zaspomínajme si na minulosť, aby sme lepšie pochopili prítomnosť  a zodpovednejšie sa pripravili pre budúcnosť.

K dnešnému dňu bola vydaná Pamätnica  k 25. výročiu založenia školy a Ročenky 1997/98 a 1998/99.

V tejto publikácii nadväzujeme na predchádzajúce vydania, nechceme  opakovať známe, ale sa usilujeme zachovať historickú kontinuitu v chronologickom slede od začiatku až po súčasnosť.

Vznik strednej odbornej školy strojárskeho zamerania v údolí pod Sninským kameňom v pohorí Vihorlat si vyžiadal samotný život. V Snine a v okolí sa rozširovala strojárska výroba, vznikol miestny podnik Vihorlat, a preto bola nevyhnutná výchova stredných technických kádrov. Vznikla Stredná priemyselná škola strojnícka v Snine a dátumom jej zriaďovacej listiny je 1. júl 1960. Vznikla škola, z ktorej odborníci prúdili nielen do miestneho Vihorlatu, ale aj do jeho závodov v Michalovciach, Medzilaborciach a Sobranciach, do Elektrárne Vojany  a do strojárskych závodov aj do vzdialenejšieho okolia, predovšetkým do VSŽ Košice.

Kronika zaznamenáva vyučovanie už šesť rokov pred dátumom zriadenia školy, keď sa v Snine vyučovalo šesť tried štúdia popri zamestnaní, ktoré ako elokované triedy riadila Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická v Prešove. Pôvodné umiestnenie školy bolo v budove bývalého Okresného národného výboru, dnes na Študentskej ulici.

Pri slávnostnom otvorení školského roku 1960/61 boli v škole riaditeľ – Ing. Eliáš Fech, CSc, zástupca riaditeľa Milan Ondo, dvaja učitelia Jozef Kováč a Milan Podoľák a jedna administratívna pracovníčka Mária Sliacka.

Prijímacie pohovory do 1. ročníka sa robili na SPŠSaE v Prešove  a ako spomínajú prví učitelia, so žiakmi sa stretli po prvýkrát 1. septembra 1960. Slávnostné otvorenie prvého školského roka bolo v jedinej existujúcej učebni v škole, kde sa všetci zhromaždili a riaditeľ vystúpil so slávnostnou rečou. Po slávnostnom otvorení ostali žiaci v triede so svojím triednym učiteľom Jozefom Kováčom. Na laviciach ich čakali učebnice a pomôcky, ktoré v tomto školskom roku po prvý krát v našej republike žiaci dostávali zdarma.

Dielenské a prevádzkové cvičenie sa vykonávalo v provizórnych školských dielňach, umiestnených v garážach na dvore bývalej budovy ONV. Prvými dielenskými učiteľmi sa v školskom roku 1962/63 stali Ján Štofira a Jozef Jurkovič. Do ich príchodu na škole žiadne priestory na dielenské vyučovanie neexistovali. Ich pričinením sa začali v nasledujúcom období zriaďovať provizóriá pre praktické vyučovanie. Bolo nevyhnutné riešiť otázky kádrové, ale aj materiálne podmienky školy. V máji 1962 prichádza do školy Ing. Dezider Matej.

Druhý školský rok 1961/62 už začali tri triedy denného štúdia, dve triedy prvého ročníka a jedna trieda druhého ročníka.

V školskom roku 1962/63 pribúdajú už štyri triedy prvých ročníkov, podobne štyri triedy prvého ročníka boli zriadené aj v školskom roku 1963/64 a 1964/65.

Od školského roku 1965/66 sa zriaďuje v prvom ročníku päť tried. S počtom dvadsať tried sa v škole vyučuje až do roku 1979/80. V školskom roku 1980/81 bol znížený počet tried postupne na šestnásť.

Pôvodná budova školy kapacitne nestačila, lebo jej časť slúžila ako domov mládeže. Od polovice šesťdesiatych rokov pribudli pre domov mládeže provizóriá v drevených barakoch, ktoré predtým používal stavebný podnik (medzi študentmi, ale aj učiteľmi nazývaný Buchenwald). Riešením bolo dvojzmenné vyučovanie a získali sa kapacity v starej budove Obecnej školy na Ulici 1. mája (nazývanej „Pohorelá“ kvôli požiaru, ktorý tam vypukol).

Už v priebehu roku 1960 bol schválený projekt 20-triednej školy, s výstavbou ktorej sa začalo v roku 1964.

Slávnostné odovzdanie učebňového bloku bolo 1. septembra 1968 a dielne boli odovzdané v júni 1969.

Od roku 1969 sa už všetky predmety, včítane praktického vyučovania, vyučovali len v novej budove.

Vyučovali sa len strojárske študijné odbory i keď v priebehu rokov sa menili názvy, či odborné zamerania.

Škola poskytovala stredné odborné vzdelanie žiakom zo širokého okolia. Preto bolo potrebné pre nich zabezpečiť ubytovanie a stravovanie. Už začiatkom sedemdesiatych rokov sa začal budovať samostatný Domov mládeže v tesnej blízkosti školy. Prvým riaditeľom sa stal Ján Roňďoš. V čase najväčšieho rozkvetu školy bývalo v Domove mládeže až 480 žiakov.

Do funkcie riaditeľa školy bol menovaný Ing. Eliáš Fech, CSc.

Vo funkcii zástupcov riaditeľa sa vystriedalo viac učiteľov. Ako už bolo spomínané prvým zástupcom bol Milan Ondo. Po ňom bol František Jelen, nasledoval Ján Kopina. V súvislosti so zväčšením počtu tried boli neskôr dvaja zástupcovia a vo funkcii sa vystriedali Ing. Peter Horváth, Roman Hesteric a Ing. Emil Ilečko.

Počas histórie školy dvakrát došlo k útlmu z dôvodu zmenšenia počtu tried a teda aj žiakov. Prvýkrát v už spomínanom roku 1980/81 preto, lebo vznikli školy podobného zamerania v Michalovciach a v Bardejove. Ubudli nám žiaci z týchto regiónov a nový Domov mládeže začal mať problémy s využitím. Začiatkom osemdesiatych rokov pri našej škole vzniklo odborné učilište s učebnými odbormi kováč a obuvník, ktorí sa prvý školský rok  vyučovali v našej škole. V domove mládeže sa pre nich upravovali priestory, ako pre teoretické, tak aj pre praktické vyučovanie. Už v nasledujúcom školskom roku sa presťahovali do nových priestorov, len kováčske dielne ostali v našej škole. Po roku sa učilište osamostatnilo a riaditeľom učilišťa sa stal Ing. Jozef Rapavý.

V roku 1985, keď škola oslávila 25. výročie, klesol počet tried na šestnásť a jeden zo zástupcov bol odvolaný. V novembri 1985 zomrel Ing. Eliáš Fech. Za riaditeľa bol vymenovaný Ing. Emil Ilečko a na miesto zástupcu riaditeľa sa vrátil Roman Hesteric.

Prelomový rok 1989 priniesol zmeny aj do našej školy. Z dôvodu konverzie zbrojárskej výroby a znižovania počtu zamestnancov vo Vihorlate Snina, ktorý dovtedy patril k najväčším odberateľom našich absolventov, dochádza k rapídnemu zmenšeniu záujmu o štúdium strojárstva. Ak škola chcela „prežiť“ a zachovať si charakter, musela sa prispôsobiť zmeneným podmienkam. Už v roku 1990 sme otvorili študijný odbor elektronické a oznamovacie zariadenia, zameranie prístrojové zdravotnícke zariadenia. Dúfali sme, že absolventi nájdu uplatnenie v novovybudovanom závode Chirana v Humennom. O rok neskôr sme zmenili odbor na elektrotechnika so zameraním automatizačná technika, lebo absolventi majú širšie uplatnenie.
   
         V roku 1991 vznikli rady škôl a po prvýkrát v histórii školy sa funkcia riaditeľa školy obsadzovala na základe volieb. Prvým predsedom Rady školy sa stal Ing. Ján Kovaľ. Vo voľbách na obsadenie miesta riaditeľa zvíťazil Ing. Ján Harmaňoš. Pred Radou školy predniesol svoj projekt rozvoja školy. Na základe návrhu Rady školy bol s účinnosťou od 1. júla 1991 vymenovaný vedúcim odboru školstva Krajského úradu v Košiciach do funkcie riaditeľa školy. Škola už mala právnu subjektivitu, a preto si zástupcov riaditeľa menoval sám riaditeľ, bez schvaľovania zriaďovateľom. Zástupcom pre všeobecnovzdelávacie predmety sa stala Mgr. Lýdia Joneková, pre odborné predmety Ing. Michal Sekerák a pre technicko-ekonomické činnosti Ing. Dezider Matej. Už od školského roku 1991/92 otvárame dva nové študijné odbory: doprava so zameraním na prevádzku a údržbu cestných vozidiel a technické a informatické služby so zameraním na strojárstvo.

Tento posledne menovaný študijný odbor vznikol v spolupráci našej školy so SPŠ v Novom Meste nad Váhom. Vyriešil problém vzdelávania dievčat na stredných odborných školách. Je oň veľký záujem a poskytuje okrem technického aj ekonomické vzdelanie. Uplatnenie absolventov je najmä v malých a stredných firmách, ktorých vznikol veľký počet.
Počet študijných odborov sa tak zväčšil na štyri, záujem o štúdium v našej škole sa zväčšuje a každoročne otvárame po päť tried v ročníku.
V roku 1996 došlo v súvislosti s novým územnosprávnym členením k veľkému zásahu do života školy. Snina sa opäť stala okresným mestom a hľadali sa priestory pre umiestnenie okresného úradu. Voľba padla na budovu Domova mládeže, vzhľadom na lokalizáciu v centre mesta. Dňa 31. augusta 1996 bol rozhodnutím vedúceho odboru školstva Krajského úradu v Prešove Domov mládeže zrušený. Začali sa likvidačné práce. Žiaci bývajúci v domove boli presťahovaní do DM pri SOU poľnohospodárskom. Odborné učilište bolo presťahované do starej budovy po SOU strojárskom. Podarilo sa zachovať aspoň Školskú jedáleň pri SPŠ, ktorá sa teraz nachádza v budove Okresného úradu. Poskytuje stravovanie žiakom a učiteľom našej školy a blízkeho Gymnázia a na základe dohody aj pre zamestnancov okresného úradu.
Vo vedení školy došlo k niekoľkým zmenám. Po odchode Ing. Dezidera Mateja do dôchodku sa stal zástupcom riaditeľa pre technicko-ekonomické činnosti Ing. Michal Sekerák. Zástupcom riaditeľa pre odborné predmety bol vymenovaný Ing. Vladimír Cimbák. V roku 1998 boli vymenovaní noví zástupcovia riaditeľa. Pre všeobecnovzdelávacie predmety PaedDr. Alena Romanová, pre odborné predmety Ing. Zdenek Snítil a pre technicko-ekonomické činnosti Ing. Vladimír Cimbák.

Od školského roku 1999/2000 bol zavedený piaty študijný odbor prevádzka a ekonomika dopravy s odborným zameraním colná deklarácia.

home ] aktuality ] ako nás nájdete ] prijímacie skúšky ] odbory štúdia ] žiaci ] absolventi ] učitelia ] vyučovanie ] rada školy ] rodičovské združenie ] kurzy ] knižnica ] [ história ] podnikateľská činnosť ] zaujímavé linky ] rozvrhy tried ]