Stredná priemyselná škola v Snine

posledná zmena stránky: utorok, 26 októbra 2004 23:52 hod. 
pošlite nám e- mail: spssnina@ spssnina.edu.sk

 

home ] späť ]

Časový rozsah kurzu je 68 hodín.

Kurz končí absolvovaním komisionálnej skúšky.

Úspešní frekventanti získajú vysvedčenie o absolvovaní  jednopredmetového štúdia alebo osvedčenie.

Orientačná cena kurzu je 2000,- Sk – môže sa meniť podľa počtu účastníkov.

Charakteristika:

Účtovníctvo je najdôležitejším a najucelenejším odborom ekonomických informácií. Poskytuje prehľad o stave a pohybe majetku a záväzkov, o nákladoch a výnosoch alebo výdavkoch a príjmoch a o výsledku hospodárenia podniku ako celku i jeho vnútropodnikových útvarov. 

Kurz  účtovníctva poskytuje záujemcom odborné vedomosti a zručnosti týkajúce sa zberu, triedenia, spracovania a využívania sociálno-ekonomických informácií i operatívnej evidencie, včítane ich spracovania prostriedkami výpočtovej techniky.

Absolventi kurzu získajú vedomosti a zručnosti pri vedení jednoduchého a podvojného účtovníctva v podnikateľských subjektoch. Dosiahnu prehľad o podkladoch získaných z účtovníctva pre analýzu ekonomickej činnosti, pre výpočty a kontrolu daňového systému.

Obsah kurzu:

Jednoduché účtovníctvo
-        
právna úprava vedenia jednoduchého účtovníctva
-        
účtovanie o peňažnom hospodárení

-        
evidencia v jednoduchom účtovníctve
-        
účtovná uzávierka a účtová závierka

Podvojné účtovníctvo
-        
súvaha
-        
účet – podstata, forma, funkcie
-        
účtová osnova
-        
účtovanie peňažných prostriedkov
-        
účtovanie pohľadávok a záväzkov
-        
účtovanie zásob, drobného hmotného a nehmotného majetku
-        
účtovanie investičného majetku
-        
účtovanie nákladov, výnosov
-        
zisťovanie a účtovanie hospodárskeho výsledku
-        
účtovná uzávierka a účtovná závierka

Účtovná dokumentácia
    
-  podstata a význam účtovnej dokumentácie
    
-  druhy účtovných dokladov, ich členenie a náležitosti
    
-  obeh účtovných dokladov a postup ich spracovania

 

home ] späť ] aktuality ] ako nás nájdete ] prijímacie skúšky ] odbory štúdia ] žiaci ] absolventi ] učitelia ] vyučovanie ] rada školy ] rodičovské združenie ] knižnica ] história ] podnikateľská činnosť ] zaujímavé linky ] rozvrhy tried ]