Stredná priemyselná škola v Snine

posledná zmena stránky: utorok, 26 októbra 2004 23:52 hod. 
pošlite nám e- mail: spssnina@ spssnina.edu.sk

 

 home ] späť ] anglickť jazyk ] nemecký jazyk ]

Ocitli ste sa niekedy v trápnej situácii keď ste neboli schopní dohovoriť sa s cudzincom?
Túžite ovládať aspoň jeden cudzí jazyk?
Chcete kráčať s dobou a naučiť sa svetový jazyk číslo jeden?
Radi by ste naďalej rozvíjali svoje jazykové nadanie a obohatili tak svoje doterajšie vedomosti získané na základnej či strednej škole?

Ak ste minimálne na jednu z týchto otázok odpovedali kladne, je tu pre Vás pobočka Štátnej jazykovej školy v Snine, ktorá sa snaží prispieť k lámaniu jazykových bariér.

Štátna jazyková škola má sídlo v Prešove. V snahe poskytnúť výučbu cudzích jazykov širokej verejnosti za, v súčasnosti prijateľný poplatok, sa v roku 2000 otvorila jej pobočka v Strednej priemyselnej škole v Snine.

Poplatky pokrývajú výučbu v trvaní jedného školského roku a platia jednotne pre každú úroveň zvoleného kurzu.

Organizácia výučby v jazykovej škole prebieha v súlade s časovým harmonogramom pre denné štúdium na stredných školách, t.j. 1 ročník štúdia = 1 školský rok.
Vyučovanie prebieha dvakrát do týždňa v 90 minútových vyučovacích hodinách (v detskom kurze dvakrát do týždňa po 65 minút).

Zápis do jednotlivých ročníkov sa zvyčajne koná v priebehu septembra daného školského roku.
Po ukončení 1. až 5. ročníka sa každý účastník kurzu musí podrobiť záverečnému (výstupnému) testu. Jeho úspešné zvládnutie (t.j. dosiahnutie počtu bodov nad 70 %) ho oprávňuje ďalej pokračovať v štúdiu.
Na záujemcov o štúdium v 2. až 6. ročníku čaká vstupný test (úroveň týchto testov je diferencovaná vzhľadom na úroveň kurzu), po zvládnutí ktorého (minimum je 70 %) sa stávajú účastníkmi zvoleného kurzu.
Je teda možné nastúpiť do ktoréhokoľvek z ponúkaných (a v danom školskom roku otváraných) kurzov bez predchádzajúceho absolvovania kurzov nižšej úrovne.

Záverečné testy prebiehajú v poslednom júnovom týždni, vstupné testy sa píšu v  rovnakom termíne ako aj v avízovaný deň začiatkom septembra ďalšieho školského roku.

Študenti 6. ročníka konajú štátnu skúšku pozostávajúcu z dvoch častí:
1. časť - písomná - posledný piatok v mesiaci apríl
2. časť - ústna - posledný májový alebo prvý júnový týždeň

Poplatok za štátnu skúšku je 500 Sk.

ČO ŠTÚDIOM U NÁS ZÍSKATE?

Po jeho úspešnom zvládnutí v trvaní 6 rokov by ste mali mať v malíčku širokú škálu komunikačných schopností v rôznych situáciách dosiahnutím kvalitnej úrovne receptívnych a produktívnych rečových zručností, zvládnuť ďalej široké spektrum slovnej zásoby a dokázať tak formulovať svoje myšlienky a tiež rozumieť rôznym gramatickým javom a vedieť používať gramatické konštrukcie v kontexte.
Okrem toho, po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky získate vysvedčenie o absolvovaní štátnej skúšky z príslušného jazyka, ktorá Vás (okrem iného) podľa v súčasnosti platnej legislatívy oprávňuje vyučovať tento jazyk na rôznych typoch základných i stredných škôl.
Rovnako sa Vám, už ako jazykovo uvedomelým, otvárajú nové horizonty, nové možnosti komunikácie (napríklad prostredníctvom elektronických médií), získate zvýšené sebavedomie v dorozumievaní sa pri cestách do zahraničia a do úvahy tiež pripadá zreálnenie možnosti štúdia v zahraničí.

Ak ste sa po prečítaní tejto stránky rozhodli nastúpiť na niektorý z jazykových kurzov v našej pobočke, každého z Vás radi privítame. V prípade potreby sa kontaktujte na telefónnom čísle SPŠ v Snine 057/762 3813, na e-mailovej adrese na vrchu tejto stránky, prípadne osobne.home ] späť ] aktuality ] ako nás nájdete ] prijímacie skúšky ] odbory štúdia ] žiaci ] absolventi ] učitelia ] vyučovanie ] rada školy ] rodičovské združenie ] knižnica ] história ] podnikateľská činnosť ] zaujímavé linky ] rozvrhy tried ]