Stredná priemyselná škola v Snine

posledná zmena stránky: utorok, 26 októbra 2004 23:52 hod. 
pošlite nám e- mail: spssnina@ spssnina.edu.sk

 

  späť ]

Autoškola SPŠ v Snine
-        je členom Slovenskej komory výcvikových zariadení autoškôl.

Ponúka:
a.     získanie vodičského oprávnenia skupiny B podskupiny B1 a skupiny AM
b.     zabezpečuje výučbu nepovinného predmetu dopravná výchova
c.     doškoľovacie kurzy vodičov
d.     školenie vodičov z povolania
e.     ďalšie bezplatné vzdelávanie vodičov 

f.      odborné konzultácie v oblasti dopravná výchova pre ZŠ 

Inštruktori:   fotografia1   fotografia2
-      Ing. Ján Harmaňoš
-      Mgr. Ján Mucka
-      Ján Ondík
-      Ing. Michal Roman
-      Ing. Zdenek Snítil

Materiálno - technické zabezpečenie:
-        moderný počítačový autotrenažér,
-        jedno vozidlo značky Felicia,
-        dve vozidlá značky Fabia,
-        vlastné autocvičisko,
-        moderná didaktická technika. 

Získanie vodičského oprávnenia skupiny B:
-        žiadateľ počas výcviku absolvuje v zmysle Zákona 315/1996 Z.z. a Vyhlášok č. 225/2004 Z.z. a č. 352/2004 Z.z.:   
1.    teoretickú prípravu v rozsahu 42 vyučovacích hodín, 
2.    praktickú prípravu v rozsahu 47 vyučovacích hodín pozostávajúcu z výcviku:
                    - na autotrenážeri – 4 vyučovacie hodiny,
                    - na autocvičisku – 3 vyučovacie hodiny,
                    - jazdy v premávke – 30 lekcií, každá v rozsahu 15 km (spolu 450km),
                    - praktickej údržby – 6 vyučovacích hodín,
                    - praktickej zdravotníckej prípravy – 4 vyučovacie hodiny.        

Zabezpečuje výučbu nepovinného predmetu – dopravná výchova:
-        umožňuje získanie vodičského oprávnenia skupiny B v rámci nepovinného predmetu dopravná výchova podľa platných učebných osnov pre žiakov stredných škôl v regióne.

 Doškoľovacie kurzy vodičov:
-        organizovanie doškoľovacích kurzov vodičov na základe rozhodnutia okresného dopravného inšpektorátu z dôvodu:
- odobratia vodičského oprávnenia v skúšobnej lehote,
- odobratia vodičského oprávnenia po skúšobnej lehote.

  SPŠ vykonáva školenie vodičov z povolania:
-        školenie vodičov z povolania v zmysle Vyhlášky č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidla,
-        školenie sa vykonáva na základe oprávnenia vydaného Ministerstvom práce a sociálnych vecí v Bratislave,
-        školenie je určené pre vodičov z povolania v týchto kategóriách:
                A.    vodiči nákladných vozidiel, autobusov, 
traktorov, pojazdných pracovných strojov,
                B.    vodiči referentských vozidiel,
                C.    opravári, údržbári,
                D.    vedúci pracovníci.
-        obsah je podľa schváleného projektu,
-        spôsob ukončenia školenia     - záverečnou skúškou 
                                                       - vydaním osvedčenia a preukazu,
-        cena – dohodou,
-        lektori s platným osvedčením:  Ing. Ján Harmaňoš
                                                        Ing. Michal Roman
                                                        Ing. Zdenek Snítil.

Ďalšie bezplatné vzdelávanie vodičov:
-        v rámci vypracovaného projektu ponúkame bezplatné vzdelávanie vodičov pre zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky – každý prvý štvrtok v mesiaci o 16.00 hodine. 

 Krátko z histórie Autoškoly pri Strednej priemyselnej škole

         Na začiatku bola myšlienka a od nej sa postupne odvíjali nápady, ktoré viedli v roku 1991 k založeniu Autoškoly. Za týmto prvým impulzom a pri zrode Autoškoly stáli Ing. Ján Gerbóc a Ing. Ján Harmaňoš. Nápad bol na svete a v máji 1991 stálo v školskej garáži nové vozidlo Škoda Favorit bordovej farby. Výcvik sa na ňom začal v jeseni 1991. 
         Do roku 2001, za desaťročnú históriu školy, bolo zaregistrovaných 2181 žiadateľov o vodičské oprávnenie.
         Čas plynul a školský vozidlový park sa rozrástol o ďalšie vozidlá, niektoré už museli byť vyradené a nahradené novými. Autoškola ostáva verná značke Škoda.

         Od roku 1991 sa rozšíril aj kolektív inštruktorov. Do roku 1999 autoškolu viedol Ing. Ján Gerbóc, ktorý vykonal množstvo užitočnej a záslužnej práce pri formovaní a fungovaní autoškoly. Po dosiahnutí dôchodkového veku ho vo funkcii vystriedal Ing. Michal Roman.

         Autoškola pri SPŠ v Snine má v náročnej regionálnej konkurencii dobré postavenie vďaka vysokému štandardu poskytovaných služieb. Mnohí z „hotových“ vodičov oceňujú korektný prístup, vysoké odborné pedagogické a ľudské vlastnosti inštruktorov. Je to dobrá vizitka, ktorá patrí k Autoškole pri SPŠ v Snine. 

         V roku 1999 sa nadviazala spolupráca so ŠKODA AUTO Slovensko a.s., ktorá je výhodná nielen pre zlepšenie výučby v odbore doprava, ale aj na skvalitnenie výcviku žiadateľov o vodičské oprávnenie. 

         Autoškola sa predstavuje širokej verejnosti aj rôznymi sprievodnými akciami. Populárnymi sa stali súťaže „Supervodič“ pre motoristov a „Supercyklista“ pre cyklistov. 

home ] späť ] aktuality ] ako nás nájdete ] prijímacie skúšky ] odbory štúdia ] žiaci ] absolventi ] učitelia ] vyučovanie ] rada školy ] rodičovské združenie ] knižnica ] história ] podnikateľská činnosť ] zaujímavé linky ] rozvrhy tried ]