Stredná priemyselná škola v Snine

 

HL@SOVINY
projekt podporený Kontom Orange k programu "Učme sa inak"

Popis témy projektu
   Vytvorenie rozhlasových relácií a internetových novín v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku na témy z reálií, umenia, kultúry, zvykov a zaujímavostí s podporou elektronického časopisu na www stránke školy.

Témy projektu
Január 2009 - Reálie
Február 2009 - Sviatky - Valentín
Marec 2009 - Kniha - čítanie
Apríl 2009 - Ochrana životného prostredia
Máj 2009 - Láska a medziľudské vzťahy
Jún 2009 - Škola - organizácia a prázdniny

•    P O Z O R    S Ú Ť A Ž    ! ! ! •

Vaše odpovede na jednotlivé kvízové otázky príslušného cudzieho jazyka odovzdajte s Vašim menom písomne na jednom hárku papiera do 29.5.2009.
Vyhodnotenie sa uskutoční 3.6.2009.
Ďalšie informácie u vyučujúcich cudzích jazykov.
Tešíme sa na Vaše odpovede!

Január    témy projektu ]

English speaking countries (.ppt - 7.4 MB)
Question 1: Can you name at least five English speaking countries?
Die Bundesrepublik Deutschland (.doc)
Oesterreich (.doc)
SCHWEIZ (.doc)
Quizfrage 1: Nennen Sie mindestens 5 Spezialitäten (Speisen oder Getränke) der deutschsprachigen Länder.
Geografia Ruska (.doc)


Február    témy projektu ]

Festivals (.doc)
Question 2: Can you name the most famous English holidays?
Festtag (.doc)
Quizfrage 2: Welche Familienfeste feiern die Menschen am liebsten?
Sviatky (.doc)


Marec    témy projektu ]

Books - reading (.doc)
Health... (.doc)
Question 3: What kinds of books do we know?
Question 4: What should we eat to be healthy?
Bücher in unserem Leben (.doc)
Deutsche Literatur - Ueberblick (.doc)
F. Schiller (.doc)
J. W. Goethe (.doc)
Quizfrage 3: Wann und wo wurde Johann Wolfgang von Goethe geboren?
Kniha - priateľ človeka (.doc)


Apríl    témy projektu ]

Heavy metal music (.doc)
Question 5: When and where did the metal music come into existence?
Deutsche Musik (.doc)
Wetter, Jahreszeiten (.doc)
Quizfrage 4: Zu welcher Epoche der deutschen Musik gehört die Sängerin Nena?
Quizfrage 5: Wie viele Jahreszeiten unterscheidet man bei uns und welche sind das?
Príroda (.doc)


Máj    témy projektu ]

Love (.doc)
Question 6: What is love?
Liebe (.doc)
Menschliche Beziehungen (.doc)
Quizfrage 6: Wie ist Liebe im engeren Sinne bezeichnet?
Družba (.doc)


Jún    témy projektu ]

A school (.doc)
Question 7: When do the summer holidays start?
Das Schulsystem in der Slowakei (.doc)
Quizfrage 7: Wie lange dauert die Primarstufe?
Školský systém v Rusku (.doc)


Aktivity projektu
   Vysielanie 15 minútovej rozhlasovej relácie 2x týždenne (1x repríza) v jednom cudzom jazyku v čase od 7.15 do 7.30 a 11.15 - 11.30 (repríza) v školskom rozhlase s prepojením na informačnú tabuľu a internetové noviny. Aktualizácia informácií v týždennom intervale.
   Tvorba a vyhodnotenie kvízovej otázky z odvysielanej relácie pre študentov školy.

Očakávania realizátorov a ciele projektu
- zavádzanie nových inovatívnych metód a foriem do vyučovania cudzích jazykov,
- naučiť cieľové skupiny aplikovať IKT pri vyhľadávaní a spracovaní dát a informácií,
- posilniť medzipredmetové vzťahy a spoluprácu medzi študentmi navzájom ako aj medzi študentmi a pedagógmi,
- rozvoj študentských vedomostí, zručností a schopností.

Realizačný tím
1. Plavková Miroslava - študentka odboru technické a informačné služby, študuje nemecký a ruský jazyk
2. Harakaľová Andrea - študentka odboru technické a informačné služby, študuje nemecký a anglický jazyk
3. Kapraľ Marián - študent odboru technické a informačné služby, študuje nemecký a anglický jazyk
4. Voláriková Simona - študentka odboru technické a informačné služby, študuje nemecký a anglický jazyk
5. Mochnáč Maroš - študent odboru elektrotechnika, študuje anglický jazyk
6. Valkovič Daniel - študent odboru elektrotechnika, študuje anglický jazyk
7. Bednárová Veronika - študentka odboru technické a informačné služby, študuje ruský a anglický jazyk
8. Bučoková Anna - študentka odboru technické a informačné služby, študuje ruský a anglický jazyk
9. Zubaľová Veronika - študentka odboru technické a informačné služby, študuje ruský a anglický jazyk

   Tento tím vznikol po dohode študentov a vyučujúcich cudzích jazykov.
   V tomto zložení bude pracovať po prvýkrát a už teraz sa tešia na vzájomnú spoluprácu pri realizácii projektu.