STROJÁRSKA TECHNOLÓGIA

(3 - 2 - 2 - 2)

Vyučujúci:

   Ontkovič Štefan, Ing.

Charakteristika predmetu: Strojárska technológia ako základný predmet strojárskych odborov tvorí jadro odborného vzdelávania. Nadväzuje na predmety matematika, fyzika, chémia, technické kreslenie, mechanika, elektrotechnika.
       Učivo tohoto vyučovacieho predmetu dáva žiakom potrebné základné vedomosti a zručnosti o technických materiáloch, o ich vnútornej stavbe, o spôsoboch ich tepelného spracovania, o ich premene na polotovary a ďalej o postupoch premeny polovýrobkov na hotové výrobky. Popisuje strojárske technologické procesy, používané stroje a zaradenia, nástroje, meradlá atď. Takto zabezpečuje poznatky pre ďalšie nadväzujúce povinné odborné predmety: kontrola a meranie, strojárska konštrukcia, automatizácia prípravy výroby, prax, strojárska konštrukcia a tiež pre voliteľné odborné predmety.
       Študujúceho vedie k správnemu vzťahu k vede a technike, k využívaniu technickej literatúry a noriem. Kladie základy technického myslenia, rozvíja samostatné logické myslenie a vzťah k samostatnej, zodpovednej práci.
       Učivo je rozdelené do štyroch ročníkov. Časová dotácia pre jednotlivé tematické celky je orientačná, obsahuje i čas potrebný na cvičenia, pre učiteľa je rozhodujúce dosiahnutie cieľových vedomostí a zručností všetkými žiakmi. Ak predmetová komisia navrhne na základe regionálnych potrieb trhu práce a nových poznatkov zo strojárskych technológii, posilnenie časovej dotácie z rozširujúcich hodín zároveň navrhne, rozšírenie cieľových vedomostí a zručností. Z celkovej časovej dotácie navrhne predmetová komisia časovú dotáciu a obsahovú náplň cvičení. Pri návrhu obsahovej náplne cvičení zohľadní i doporučené témy, ktoré sú súčasťou učebnej osnovy. V každom ročníku musí žiak spracovať minimálne dve cvičenia písomnou formou zadania. Pri spracovaní výkresovej dokumentácie odporúčame nevyžadovať pauzovanie, ale maximálne využívať prostriedky výpočtovej techniky. Odovzdanie predpísaných zadaní počas klasifikačného obdobia je podmienkou klasifikácie žiaka.

Tematické plány:

1. ročník
(3 hodiny týždenne, spolu 99 hodín)

 1. Technické zliatiny železa a polotovary
  • Výroba ocele
  • Výroba liatin
  • Druhy polotovarov
  • Výroba normalizovaných polotovarov
  • Prídavky na obrábanie
  • Ekonomické súvislosti veľkosti polotovaru a hotového výrobku
  • Technické zliatiny neželezných kovov
  • Nekovové materiály
 2. Príprava a delenie materiálu
  • Príprava a delenie materiálov
  • Meranie a orysovávanie polotovarov
 3. Teória obrábania
  • Základy obrábania, základné pojmy
  • Geometria nástroja, nástrojové a pracovné uhly
  • Mechanika tvorby triesky
  • Rezné podmienky
  • Sily pri rezaní, práca
  • Teplo a teplota pri rezaní, chladenie a mazanie
  • Trvanlivosť a životnosť
  • Rezné materiály
  • Obrobiteľnosť materiálov
  • Výrobné postupy
 4. Sústruženie
  • Charakteristika sústruženia, základné pojmy
  • Nástroje, geometria nástroja
  • Sústruh, druhy sústruhov
  • Práce na sústruhoch, hrubovanie, na čisto, sústruženie kužeľov, závitov
  • Rezné podmienky sústruženia, strojový čas
  • Dosahovaná presnosť rozmerov a akosť povrchov
  • Bezpečnosť práce
 5. Vŕtanie a vyvrtávanie
  • Charakteristika vŕtania, základné pojmy
  • Vrtáky a vŕtacie nástroje
  • Vŕtačky a vyvrtávačky
  • Vŕtacie práce
  • Rezné podmienky vŕtania, strojový čas
  • Dosahovaná presnosť rozmerov a akosť povrchov
  • Bezpečnosť práce
 6. Frézovanie
  • Charakteristika frézovania, základné pojmy
  • Základné frézovacie nástroje
  • Základné typy frézovačiek
  • Práce na frézovačkách, deliace prístroje
  • Rezné podmienky frézovania, strojový čas
  • Dosahovaná presnosť rozmerov a akosť povrchov
  • Bezpečnosť práce
 7. Hobľovanie a obrážanie
  • Charakteristika hobľovania a obrážania, základné pojmy
  • Typické hobľovacie a obrážacie nože
  • Základné hobľovacie a obrážacie stroje
  • Práce na hobľovačkách a na obrážačkách
  • Rezné podmienky
  • Dosahovaná presnosť rozmerov a akosť povrchov
  • Bezpečnosť práce
 8. Preťahovanie a pretlačovanie
  • Charakteristika preťahovania a pretlačovania, typické práce
  • Preťahovacie a pretlačovacie stroje
  • Preťahovacie a pretlačovacie nástroje
  • Základné parametre preťahovacieho, pretláčacieho nástroja
  • Dosahovaná presnosť rozmerov a akosť povrchov
  • Bezpečnosť práce
 9. Brúsenie
  • Charakteristika brúsenia, základné pojmy
  • Brúsne nástroje, vlastnosti
  • Brúsky. Základné spôsoby prác
  • Rezné podmienky brúsenia
  • Dosahovaná presnosť rozmerov a akosť povrchov
  • Bezpečnosť práce
 10. Dokončovacie operácie
  • Charakteristika dokončovacích operácií
  • Dosahovaná presnosť rozmerov a akosť povrchov
  • Bezpečnosť práce

2. ročník
(2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín)

 1. Obrábacie stroje pre automatizáciu výroby
  • Rozbor strojárskej výroby
  • Stavebnicové stroje, zdôvodnenie, druhy
  • Stroje pre hromadnú výrobu, ich nastavenie
  • Číslicovo riadené stroje
  • Výrobné systémy
 2. Výroba závitov
  • Výroba závitov trieskovým obrábaním
  • Výroba závitov tvárnením
 3. Výroba ozubenia
  • Základné pojmy ozubenia
  • Profilovacie spôsoby výroby čelného ozubenia
  • Odvaľovacie spôsoby výroby čelného ozubenia
  • Dokončovanie čelných ozubení
  • Základné spôsoby výroby kužeľových kolies
 4. Náuka o kovoch
  • Vnútorná stavba materiálov
  • Fázové premeny v kovoch
 5. Technické zliatiny železa, rovnovážne diagramy
  • Rovnovážny diagram Fe – Fe3C
  • Rovnovážny diagram Fe – C
  • Fázové premeny v diagrame Fe – Fe3C, IRA a ARA diagramy
  • Tepelné spracovania ocelí
  • Chemicko – tepelné spracovania ocelí
  • Zariadenia pre tepelné a chemicko-tepelné spracovania

3. ročník
(2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín)

 1. Technické zliatiny neželezných kovov
  • Technické zliatiny medi, základné vlastnosti, použitie
  • Technické zliatiny hliníka, základné vlastnosti, použitie
  • Ostatné neželezné kovy
 2. Prášková metalurgia
  • Výroba a vlastnosti spekaných materiálov
  • Druhy SK, oblasti použitia
 3. Technické nekovové materiály
  • Druhy nekovových materiálov, vlastnosti, výroba
  • Oblasti použitia
 4. Voľba konštrukčných materiálov
  • Konštrukčné hľadisko voľby materiálov
  • Technologické hľadisko voľby materiálov
  • Ekonomické hľadisko voľby materiálov
 5. Prípravky
  • Definícia, druhy
  • Plochy obrobkov
  • Ustavenie obrobkov s rôznymi základňami
  • Upínacia sila
  • Vedenie vŕtacích nástrojov
 6. Meradlá
  • Druhy meradiel
  • Výpočet funkčných rozmerov medzných meradiel
  • Meranie v hromadnej výrobe
 7. Zváranie, tepelné delenie, spájkovanie a lepenie
  • Definícia zvárania, rozdelenie zvárania
  • Druhy a polohy zvarov
  • Zvárania pôsobením tepla
  • Teplom ovplyvnená zóna, tavná zvariteľnosť
  • Zvárania vplyvom tepla a tlaku
  • Zváranie tlakom
  • Skúšky zvarov
  • Spôsoby tepelného delenia materiálov
  • Spájkovanie materiálov
  • Lepenie materiálov

4. ročník
(2 hodiny týždenne, spolu 60 hodín)

 1. Teória tvárnenia kovov
  • Mechanizmy tvárnej deformácie
  • Rekryštalizácia, spevnenie
  • Zákony tvárnenia
 2. Tvárnenie kovov za tepla
  • Definícia, základné pojmy, tvárniace teploty
  • Technológia voľného kovania
  • Zápustkové kovanie
  • Kovacie stroje
  • Zásady navrhovania zápustkového výkovku a zápustky
 3. Tvárnenie za studena
  • Strihanie, definícia, rozdelenie
  • Konštrukcia a rozdelenie strižných nástrojov
  • Strižná sila, ťažisko strižných síl
  • Ohýbanie, definícia, rozdelenie
  • Určenie východzieho polotovaru
  • Ohýbadlá, ohýbacia sila
  • Ťahanie, definícia, rozdelenie
  • Odstupňovanie, počet ťahov, ťažná sila
  • Ťažné nástroje
  • Veľkosť polotovaru pre ťahanú nádobu
  • Kovotlačenie
  • Razenie
  • Pretlačovanie
 4. Spracovanie plastov
  • Spracovanie plastov na hotové výrobky
  • Spracovanie plastov na polotovary
  • Spôsoby tvarovania polotovarov na hotové výrobky
 5. Odlievanie
  • Definícia, základné pojmy
  • Ručná výroba foriem a jadier
  • Strojové výroby foriem a jadier
  • Spôsoby vlievania kovu do foriem, ručné, odstredivé, tlakové
  • Presnosť a chyby odliatkov, tepelné spracovanie odliatkov
 6. Povrchové úpravy
  • Definícia korózie, druhy korózií
  • Ochrana proti korózií
  • Technológie povrchových ochrán
 7. Zhrnutie, systemizácia učiva
Doporučené témy cvičení
 • Návrh normalizovaného polotovaru
 • Výrobný postup pre hriadeľovitú súčiastku
 • Využitie rovnovážneho diagramu Fe-Fe3C
 • Návrh postupu tepelného spracovania
 • Návrh prípravku
 • Návrh meradla
 • Návrh zvarenca
 • Návrh výkovku
 • Návrh lisovacieho nástroja

Súbory na stiahnutie:
Momentálne nie je k dispozícii žiadny súborVyučujúci  ::   Charakteristika premetu  ::   Tematické plány (osnovy)  ::   Súbory na stiahnutie  ::   Užitočné linky