Stredná priemyselná škola v Snine

 

 

 

 

 

 

 

 [ Späť ]

 

Názov inštitúcie:  Stredná priemyselná škola v Snine

Adresa:                 Stredná priemyselná škola

                              Partizánska 1059/23

                              069 01  Snina

 

Kontaktná osoba: 

Ing. Ján Harmaňoš, riaditeľ školy

PaedDr. Alena Romanová, zástupkyňa riaditeľa školy

Ing. Zdenek Snítil, zástupca riaditeľa školy

 

tel:          057/7623813

fax:         057/7622618

e-mail:    spssnina@spssnina.edu.sk

               harmanos@spssnina.edu.sk

               romanova@spssnina.edu.sk

               snitil@spssnina.edu.sk

 

 

Charakteristika školy

 

Stredná priemyselná škola v Snine bola založená 1. júla 1960. Sme najvýchodnejšie položená stredná odborná škola na Slovensku. Jej vznik si vyžiadal sám život, keďže sa v okolí začala rozširovať strojárska výroba a v meste vznikol podnik Vihorlat. Mesto Snina leží 216 m nad morom, 22 km na severovýchod od mesta Humenné. Je centrom rozsiahleho, husto zalesneného spádového územia v severovýchodnom cípe našej republiky a je okresným mestom v Prešovskom kraji. V tomto roku oslávilo 661. výročie prvej písomnej zmienky. Má okolo 24 000 obyvateľov. Svojim obyvateľom poskytuje dostatočný priestor na plnohodnotný život. Bohatá je história, ale zaujímavá je aj prítomnosť nášho pohraničného mestečka.

V meste sa nachádza rozsiahla sieť predškolských a školských zariadení. Každý mladý človek a obyvateľ mesta má možnosť rozvíjať svoje záujmy – či už v oblasti umeleckej alebo športovej. Načerpať nové sily a oddýchnuť si môžu obyvatelia a návštevníci Sniny v prekrásnom okolí.   

 Snina leží na strednom toku rieky Cirocha, prameniacej v pohraničnej oblasti Beskýd.

V pásme severného horského masívu sa nad Sninou klenie charakteristický vrch Sninský

kameň – 1005 m. V pohorí  Vihorlat, ktoré je sopečného pôvodu a predstavuje veniec

horských hrebeňov, sa nachádza Morské oko. Blízko Sniny je rekreačná oblasť Sninské rybníky, neďaleko je Starinská priehrada a množstvo horských zákutí, ktoré pôsobia ako liečivý balzam na dušu človeka.

Do malebného náručia prostredia dýchajúceho čistotou je zasadená aj budova strednej priemyselnej školy.

Školu tvorí kolektív 54 pedagógov a 13 nepedagogických zamestnancov  a spoločne s kolektívom 513 žiakov hľadíme do budúcnosti optimisticky. 

Pôvodne bola škola zameraná na strojnícke študijné odbory, ale od roku 1990 pribudli    k pôvodnému zameraniu školy ďalšie študijné odbory. V súčasnosti v dennom štúdiu škola    poskytuje vzdelanie v týchto študijných odboroch:

-         strojárstvo – so zameraním na  grafické systémy a stavbu strojov,  

-         doprava – so zameraním na prevádzku a údržbu cestných vozidiel,

-         technické a informatické služby – so zameraním na strojárstvo,

-         elektrotechnika – so zameraním na automatizačnú techniku,

-         prevádzka a ekonomika dopravy – so zameraním na colnú deklaráciu.

Škola poskytuje aj možnosť získania úplného stredného vzdelania s maturitou aj formou štúdia popri zamestnaní.

Od roku 2000 je v škole zriadená pobočka Štátnej jazykovej školy v Prešove, kde adepti získavajú vzdelanie v jednotlivých stupňoch anglického a nemeckého jazyka. 

V rámci školy existuje aj podnikateľská činnosť, ktorá je zameraná na organizovanie rekvalifikačných kurzov, na výrobu a predaj výrobkov strojárskej výroby, na reprografické práce, na poskytovanie stravovacích služieb.

Škola má vlastnú Autoškolu, ktorá vznikla v roku 1991 a v náročnej regionálnej konkurencii má výborné postavenie vďaka vysokému štandardu poskytovaných služieb. Okrem výcviku organizuje aj akcie pre zlepšenie bezpečnosti na cestách – Supervodič a Supecyklista.

            SPŠ v Snine v doterajšej histórii vychovala vyše 6000 absolventov, ktorí sa ďalej uplatnia buď priamo v praxi alebo pokračujú v štúdiu na vysokých školách doma i v zahraničí.

            Bohatá je aj mimoškolská činnosť – študenti pod odborným vedením svojich pedagógov sa zapájajú do umeleckých, odborných a športových súťaží. Každoročne sa umiestňujeme na ocenených miestach.

            Škola je zapojená do projektov – Škola podporujúca zdravie, S Tebou a o Tebe, Infovek, Primárna prevencia drogových závislostí, Koncepcia výchovy  k manželstvu a rodičovstvu, v školskom roku 2001/2002 sme boli zapojení do projektu Sokrates.

            Naša cesta do spoločnej Európy je fyzicky náročnejšia, lebo vzdialenosť v kilometroch nás predurčuje byť ďaleko. Ale veríme, že v myšlienkach a praktickou činnosťou  túto vzdialenosť rýchlo skracujeme.

 

[ Späť ]